Ta strona używa cookies, abyś mógł z niej łatwiej korzystać. Jeśli nie zgadzasz się na to, możesz zmienić ustawienia w swojej przeglądarce. Zamknij

Użytkownicy urządzeń mobilnych mogą skorzystać z aplikacji EDUSTORE dla iOS (iTunes) i Android (Google Play) i kupować oraz pobierać e-booki z aplikacji prosto na swoje urządzenie.

Regulamin korzystania z aplikacji EDUSTORE

1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin korzystania z aplikacji EDUSTORE, zwanej dalej Aplikacją, udostępnionej przez Think Global spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. E. Ciołka 12 lok. 209-212, 01-402 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000295441, wysokość kapitału zakładowego: 51.000 złotych - opłacony w całości, NIP 524-262-44-39, REGON 141127990, adres e-mail: biuro@thinkglobal.pl, zwaną dalej Administratorem, określa zasady korzystania z Aplikacji.

1.2. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i jest udostępniony użytkownikom Aplikacji (zwanym dalej: „Usługobiorcami”) nieodpłatnie za pośrednictwem Aplikacji lub strony internetowej www.edustore.eu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

1.3. Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji. 

1.4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie korzystania z Aplikacji, bez względu na miejsce przebywania, także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

1.5. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wybór taki nie powoduje pozbawienia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, jakie byłoby właściwe w braku wyboru prawa polskiego.

1.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. Aplikacja

2.1. Aplikacja jest dostępna jest dla posiadaczy urządzeń mobilnych z systemem iOS firmy Apple z poziomu sklepu AppStore i jest udostępniana nieodpłatnie. Aplikacja składa się z modułu katalogu oraz modułu płatności, za pośrednictwem którego Usługobiorcy mogą nabyć bezpłatnie bądź odpłatnie dostęp do publikacji w formie cyfrowej, takich jak: książki w formie elektronicznej (do czytania i do słuchania), prasa oraz innego rodzaju produkty w wersji cyfrowej (zwane łącznie „Publikacjami Elektronicznymi”), będące w ofercie Think Global oraz innych podmiotów z nim współpracujących (zwanych dalej: „Partnerami”).

2.2. Instalacja Aplikacji na urządzeniu Usługobiorcy jest przedmiotem nieodpłatnej licencji, której Administrator udziela Usługobiorcy. Korzystanie przez Usługobiorcę z Aplikacji podlega postanowieniom standardowej umowy licencyjnej z Usługobiorcą końcowym przyjętej przez spółkę Apple (umowa ta stanowi część warunków świadczenia usług przez sklepy App Store).

2.3. Administrator prowadzi w języku polskim obsługę klienta związaną z technicznymi problemami mogącymi wystąpić podczas korzystania z dedykowanego oprogramowania. Pomoc w zakresie korzystania z Aplikacji Usługobiorca może uzyskać kontaktując się za pomocą e-maila wysłanego na adres: bok@edustore.eu oraz opisując problem, który wystąpił.

2.4. Umożliwiając świadczenie usług przez swoich Partnerów, Administrator nie ponosi odpowiedzialności związanej z działaniem tych Partnerów – w szczególności nie odpowiada za czynności przez nich dokonane, jakość i wykonanie oferowanych przez nich usług oraz za dostarczane przez nich treści. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z innych serwisów i aplikacji, do których dostęp Usługobiorcy uzyskują za pośrednictwem Aplikacji należącej do Administratora.

2.5. Aplikacja umożliwia Usługobiorcom dokonywanie transakcji polegających na nabyciu usług odpłatnego lub nieodpłatnego dostępu do Publikacji Elektronicznych w postaci plików cyfrowych do pobrania na urządzenie umożliwiające ich odczytanie (odtworzenie).

3. Wymagania techniczne

3.1. W celu prawidłowego korzystania z Aplikacji wymagane jest posiadanie przynajmniej jednego z poniższych urządzeń:

3.1.1. iPad z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 3.2,

3.1.2. iPhone 3G lub wyższe z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 3.2,

3.1.3. iPod Touch z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 3.2,

3.2. Usługobiorca musi posiadać identyfikator Apple Id powiązany z kontem Usługobiorcy w sklepie App Store.

4. Realizacja zamówień

4.1. Usługobiorca może zamówić Publikacje Elektroniczne oferowane w Aplikacji przez dwadzieścia cztery godziny na dobę za pośrednictwem Aplikacji oraz sklepu App Store firmy Apple. Firma Apple i Usługobiorca są stronami umowy kupna – sprzedaży Publikacji Elektronicznych dostępnych w Aplikacji.

4.2. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi elektronicznej konieczne jest złożenie przez Usługobiorcy zamówienia (zwanego dalej: „Zamówieniem”), co następuje poprzez aktywowanie widocznych w Aplikacji odpowiednich opcji dostępnych przy każdej oferowanej Publikacji Elektronicznej i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami na każdym etapie składania Zamówienia.

4.3. Zamówienie podlega zautomatyzowanej weryfikacji przez sklep App Store, w trakcie której sprawdzane są dane Usługobiorcy zarejestrowanego w App Store i wysyłana jest wiadomość z prośbą o potwierdzenie Zamówienia. Potwierdzenie otrzymanej przez Usługobiorcę wiadomości oznacza, iż Zamówienie zostało złożone prawidłowo, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usługi elektronicznej.

4.4. Zamówienia są realizowane po otrzymaniu należności uiszczanej kanałami płatności dostępnymi w sklepie App Store. Uiszczana przez Usługobiorcę płatność zawiera należność z tytułu wynagrodzenia za świadczoną usługę (cenę usługi). Aktualna cena usługi jest zawsze podana w Aplikacji przy oferowanej Publikacji Elektronicznej oraz w trakcie procedury składania Zamówienia.

4.5. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie w trakcie rejestracji w sklepie App Store danych niezgodnych z rzeczywistością albo nieprawdziwych. Usługobiorca jest zobowiązany do utrzymania w tajemnicy haseł dostępu do konta w App Store i ponosi odpowiedzialność za ich bezprawne udostępnienie osobom trzecim oraz za działania podjęte przy ich bezprawnym wykorzystaniu przez te osoby.

5. Dane osobowe

5.1. W związku z korzystaniem z Aplikacji nie jest wymagane podawanie danych osobowych przez Usługobiorcę w samej Aplikacji.

5.2. Podanie przez Usługobiorcę jego danych osobowych następuje na etapie rejestracji konta w sklepie App Store i nie podlega przepisom niniejszego Regulaminu. Posiadanie konta Apple ID jest warunkiem niezbednym korzystania z Publikacji Elektronicznych dostępnych w Aplikacji.

6. Ochrona własności intelektualnej

6.1. Publikacje Elektroniczne znajdujące się w ofercie Aplikacji stanowią utwory w myśl ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) i podlegają ochronie przewidzianej w przepisach ustawy.

6.2. Wszelkie prawa do Publikacji Elektronicznych są zastrzeżone chyba, że właściciel praw autorskich udzieli wyraźnej licencji. Autorskie prawa majątkowe do Publikacji Elektronicznych przysługują Administratorowi, zaś autorskie prawa osobiste – ich autorom.

6.3. Korzystanie z Aplikacji nie jest równoznaczne z udzieleniem Usługobiorcy jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z jakiejkolwiek chronionej zawartości dostępnej za jej pośrednictwem, poza przypadkami wyraźnie wymienionymi w niniejszym Regulaminie.

6.4. Z zakupionych Publikacji Elektronicznych Usługobiorca może korzystać wyłącznie dla własnych potrzeb, zachować w pamięci urządzenia, a także sporządzić jedną kopię zapasową każdej Publikacji Elektronicznej, jeśli jest to niezbędne do korzystania z Publikacji Elektronicznej, przy czym kopia ta nie może być używana równocześnie z daną Publikacją Elektroniczną.

6.5. Zakupione i pobrane Publikacje Elektroniczne przeznaczone są wyłącznie do własnego użytku osobistego w granicach udzielonej licencji i zgodnie z przepisami prawa autorskiego (dozwolony użytek osobisty), z zastrzeżeniem, że w przypadku programów komputerowych dozwolony użytek osobisty został ograniczony przepisami prawa (art. 77 prawa autorskiego). Z wyjątkiem sytuacji prawnie lub umownie dopuszczonych, Usługobiorcy w szczególności nie wolno:

6.5.1. Zwielokrotniać Publikacji Elektronicznych lub dokonywać ich rozpowszechniania (zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej).

6.5.2. Udostępniać Publikacje Elektroniczne jakimkolwiek innym osobom; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.

6.5.3. Najmować i użyczać Publikacje Elektroniczne; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.

6.5.4. Ingerować w treść i zawartość Publikacji Elektronicznych.

6.5.5. Usuwać ewentualne standardowe zabezpieczenia i oznaczenia w Publikacjach Elektronicznych.

6.6. Administrator przyzwala Usługobiorcy na wykorzystanie Publikacji Elektronicznych w procesie edukacyjnym (wyświetlanie i prezentacja materiału dla celów edukacyjnych uczniom i studentom), jeśli jest nauczycielem publicznej/niepublicznej szkoły (innej placówki oświatowej) i/lub uczelni, bądź osobą prowadzącą zajęcia edukacyjne (szkolenia) z osobami dorosłymi.

6.7. Publikacje Elektroniczne bezpłatne dystrybuowane przez Aplikację podlegają ochronie prawa autorskiego, zgodnie z zakresem ochrony określonym w tych Publikacjach Elektronicznych. Administrator udziela zgody na korzystanie z nich w procesie edukacyjnym w zakresie jak opisano w pkt 5.

6.8. Kopia pobranej Publikacji Elektronicznej nie może być przedmiotem płatnej lub nieodpłatnej odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej bez uzyskania odpowiedniej licencji udzielonej przez Think Global sp. z o.o. na piśmie.

6.9. W przypadku naruszenia praw autorskich przez Usługobiorcę Administrator zastrzega sobie prawo do wystąpienia na drogę prawną w celu dochodzenia odszkodowania na zasadach przewidzianych w ustawie, o której mowa w §7 pkt 1.

7. Odpowiedzialność Administratora

7.1. Administrator jest dystrybutorem Publikacji Elektronicznych dostępnych w ramach Aplikacji. Jeśli nie jest jednocześnie ich wydawcą, Administrator nie ma żadnej kontroli nad ich zawartością merytoryczną. W takich przypadkach Administrator nie gwarantuje prawdziwości, kompletności i użyteczności tych Publikacji Elektronicznych i nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania z treści pozyskanych przez Usługobiorcę w ramach korzystania z nich.

7.2. W Aplikacji mogą znajdować się także linki do stron i materiałów oferowanych przez podmioty trzecie (Partnerów). Administrator nie ponosi odpowiedzialności za łączność z tymi stronami lub treści udostępnione na takich stronach. Linki te są podane wyłącznie dla wygody Usługobiorców

7.3. Administrator jako właściciel i zarządca Aplikacji dołoży wszelkich starań, aby Aplikacja oraz wszystkie usługi udostępniane za jej pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Aplikację.

7.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisję danych.

7.5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Aplikacji z przyczyn niezależnych od Administratora. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn od niego niezależnych Administrator ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Aplikacji na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

7.6. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w związku z korzystaniem z Aplikacji lub jej użytkowaniem, bądź niemożnością korzystania z Aplikacji przez Usługobiorcę lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.

8. Reklamacje

8.1. Reklamacje dotyczące korzystania Aplikacji i Publikacji Elektronicznych w niej zakupionych bądź pobranych należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: bok@edustore.eu lub pisemnie na adres Administratora podany w §1 Regulaminu.

8.2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się Usługobiorcy przesłanie dowodu potwierdzającego zakup danej Publikacji Elektronicznej w Aplikacji.

8.3. Administrator zobowiązuje się usunąć wady Publikacji Elektronicznej lub wymienić ją na nowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Administratorowi. Postanowienie to nie narusza ustawowego prawa konsumentów do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w związku z niezgodnością towaru z umową.

8.4. Zwrot kosztów w wyniku reklamacji przez Administratora będzie dokonywany niezwłocznie, w terminie najpóźniej do 14 dni roboczych od momentu poinformowania o rozstrzygnięciu reklamacji na korzyść Usługobiorcy.

8.5. Reklamacji nie podlega format zakupionej Publikacji Elektronicznej oraz brak możliwości otworzenia pliku na urządzeniu, które zgodnie z posiadaną przez Usługobiorcę specyfikacją techniczną nie obsługuje lub obsługuje nieprawidłowo zakupiony w Aplikacji format pliku.

9. Zmiany Regulaminu

9.1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Administratora - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

9.2. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

9.3. Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających z Aplikacji przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane umowy sprzedaży.

9.4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

9.5. Administrator ma prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z prowadzeniem Aplikacji.

9.6.  Regulamin wchodzi w życie od dnia 28.02.2013 r. (v. 1.0.)