W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) serwis Edustore.eu posiada dwie wersje Regulaminu, w zależności od terminu zawarcia transakcji. Przewiń w dół strony, aby znaleźć Regulamin dotyczący transakcji zawartych przed 25 grudnia 2014 roku.

Nasze Regulaminy zostały przygotowane we współpracy z Serwisem Prokonsumencki.pl
- certyfikat dbałości o prawa konsumenta oraz sprawdzone przez prawników Serwisu Prokonsumencki.pl pod kątem zgodności z przepisami prawa. Poniższy Regulamin podlega ochronie praw autorskich.


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 
EDUSTORE.EU (do transakcji zawieranych od 25 grudnia 2014 r.)

[v.01 - 25.12.2014]

SPIS TREŚCI: 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU
6. REKLAMACJA PRODUKTU
7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW 
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Sklep Internetowy www.edustore.eu dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.edustore.eu prowadzony jest przez spółkę THINK GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres do korespondencji: Plac Kasztelański 3, 01-362 Warszawa); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000295441; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 51.000,00 zł.; NIP: 5242624439; REGON: 141127990,; adres poczty elektronicznej: bok@edustore.eu.
1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców. 
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
1.4. Definicje:
1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta. 
1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
1.4.8. PRODUKT – dostępne w Sklepie Internetowym prawo będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.4.10. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.edustore.eu.
1.4.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – spółka THINK GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres do korespondencji: Plac Kasztelański 3, 01-362 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000295441; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 51.000,00 zł.; NIP: 5242624439; REGON: 141127990,; adres poczty elektronicznej: bok@edustore.eu.
1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej. 
1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
1.4.16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2.USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Rejestruj”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.
2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@edustore.eu lub też pisemnie na adres: Plac Kasztelański 3, 01-362 Warszawa.
2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, sposób płatności.
2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę. 
2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@edustore.eu lub też pisemnie na adres: Plac Kasztelański 3, 01-362 Warszawa.
2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:
2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład: 
2.4.2. pisemnie na adres: Plac Kasztelański 3, 01-362 Warszawa;
2.4.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@edustore.eu;
2.4.4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
2.4.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu. 
3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień.
3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu. 
3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie zakładania Konta adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4.SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: 
4.1.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
4.1.2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej http://www.payu.pl.
4.1.2.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: 
4.1.2.1.1. PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.
4.2. Termin płatności:
4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU
5.1. Dostawa Produktu do Klienta jest nieodpłatna. 
5.2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:
5.2.1. Przesyłka elektroniczna.
5.3. Przesyłka elektroniczna polega na przesłaniu Klientowi Produktu za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w trakcie zakładania Konta adres poczty elektronicznej unikalnego linku internetowego (adresu URL) umożliwiającego pobranie Produktu (w celu pobrania Produktu należy kliknąć na link albo wpisać go w oknie przeglądarki internetowej) oraz na udostępnieniu Produktu w ramach Konta w zakładce „Historia zamówień”.
5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 2 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 2 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

6. REKLAMACJA PRODUKTU 
6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
6.2.1. pisemnie na adres: Plac Kasztelański 3, 01-362 Warszawa;
6.2.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@edustore.eu;
6.3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
6.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
7.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
7.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
7.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: 
8.1.1. pisemnie na adres: Plac Kasztelański 3, 01-362 Warszawa;
8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@edustore.eu;
8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 11 Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Plac Kasztelański 3, 01-362 Warszawa.
8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
8.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
8.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w punkcie 8.1, nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
8.9.1.(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
9.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
9.4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
9.5. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
9.6. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
9.7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
10.2. Zmiana Regulaminu:
10.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 
10.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
10.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży Produktu będącego rzeczą ruchomą) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

11. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat: THINK GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Plac Kasztelański 3, 01-362 Warszawa, adres www: edustore.eu; adres e-mail: bok@edustore.eu.

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data
(*) Niepotrzebne skreślić.


 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
EDUSTORE.EU (do transakcji zawartych przed 25 grudnia 2014 r.)

[v.01 - 11.02.2013]

1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin korzystania ze sklepu internetowego EDUSTORE.EU, zwanego dalej Sklepem, działającego pod adresem https://edustore.eu, określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym zawierania umów kupna-sprzedaży.

1.2. Właścicielem Sklepu i stroną sprzedającą jest firma Think Global spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. E. Ciołka 12 lok. 209-212, 01-402 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000295441, wysokość kapitału zakładowego: 51.000 złotych - opłacony w całości, NIP 524-262-44-39, REGON 141127990, adres e-mail: biuro@thinkglobal.pl.

1.3. Sklep prowadzi działalność usługową w zakresie sprzedaży przez internet edukacyjnych produktów elektronicznych, zwanych dalej produktami lub produktami bezpłatnymi, udostępnianych Usługobiorcom przez Sprzedawcę w postaci plików elektronicznych.

1.4. Sklep nie prowadzi sprzedaży produktów w formie innej niż elektroniczna.

2. Definicje

E-BOOK – publikacja elektroniczna zapisana w formacie EPUB, PDF lub MOBI.

EPUB – najpopularniejszy obecnie format publikacji elektronicznej polecany na urządzenia mobilne: smartfony, tablety, czytniki; otwarty standard zapisu oparty na XML. Tworzone w nim książki nie mają sztywnego podziału na strony, dzięki czemu tekst dopasowuje się do rozmiarów ekranu.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

MOBI - format publikacji elektronicznej polecany na urządzenia mobilne: smartfony, tablety, czytniki (w tym najpopularniejszego Kindle); otwarty format zapisu danych oparty na języku XHTML. E-booki w tym formacie można pobrać na urządzenie wyposażone w oprogramowanie pozwalające czytać pliki MOBI (np. MobiPocket Reader).

PDF – najpopularniejszy format publikacji elektronicznej polecany na komputery. Wykorzystywany do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych. Format ten ma sztywny podział na strony i nadaje się szczególnie do przeglądania publikacji na większych monitorach (laptopów, komputerów stacjonarnych). Na czytnikach, tabletach i smartfonach jest mniej wygodny, występują też problemy z powiększaniem i dzieleniem tekstu oraz poruszaniem się po publikacji. Informacje na temat odczytywania dokumentów zapisanych w tych plikach na urządzeniach mobilnych można m. in. znaleźć na stronach producenta Adobe Reader, jednego z popularnych programów do czytania PDF (http://www.adobe.com/products/reader-mobile.html).

Produkt – plik elektroniczny znajdujący się w ofercie EDUSTORE.EU, zawierający określoną treść merytoryczną.

Produkt darmowy – plik elektroniczny znajdujący się w ofercie EDUSTORE.EU, udostępniany Usługobiorcom Sklepu bezpłatnie.

Programy edukacyjne – oprogramowanie komputerowe znajdujące się w ofercie EDUSTORE.EU przeznaczone dla edukatorów i uczniów i mające charakter narzędzi wspierających proces nauczania/uczenia się.

Publikacje edukacyjne – elektroniczne publikacje przeznaczone m. in. dla edukatorów i uczniów znajdujące się w ofercie EDUSTORE.EU w jednym z trzech formatów: EPUB, MOBI lub PDF.

Regulamin – Regulamin sklepu internetowego EDUSTORE.EU.

Scenariusz zajęć – plik elektroniczny znajdujący się w ofercie EDUSTORE.EU, mający na celu pomoc nauczycielowi w przeprowadzeniu ciekawej lekcji / zajęć na dany temat.

Sklep, EDUSTORE.EU – sklep internetowy EDUSTORE.EU.

Sprzedawca – Think Global spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. E. Ciołka 12 lok. 209-212, 01-402 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000295441, wysokość kapitału zakładowego: 51.000 złotych - opłacony w całości, NIP 524-262-44-39, REGON 141127990, adres e-mail: biuro@thinkglobal.pl.

Szkolenie e-learning – dostępny w ofercie EDUSTORE.EU kurs online pogłębiający wiedzę i rozwijający umiejętności z danego obszaru, otwierany przez przeglądarkę internetową i wymagający zalogowania się w platformie szkoleń http://terazedukacja.edu.pl/ i w niej również udostępniany.

SWF – format zamknięty grafiki wektorowej, tworzony w oprogramowaniu Adobe Flash. Pliki te mogą zawierać animacje lub aplety o różnym stopniu interaktywności i funkcjonalności. Są najczęściej wykorzystywane do tworzenia animowanej grafiki na stronach internetowych oraz w oprogramowaniu edukacyjnym. Format obsługiwany jest przez każdy komputer posiadający przeglądarkę internetową z zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player. Produkty dostępne w EDUSTORE.EU w dziale Programy edukacyjne polecamy wyświetlać na tablicy interaktywnej lub projektorze podłączonym do komputera.

Usługobiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca rejestracji w EDUSTORE.EU w celu skorzystania z oferty tego sklepu i/lub która dokonała przynajmniej jednej transakcji zakupu produktów w EDUSTORE.EU.

3. Dane osobowe i bezpieczeństwo

3.1. W procesie rejestracji Usługobiorca tworzy indywidualny login i hasło, a następnie wypełnia formularz danymi osobowymi (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, numer NIP) i opcjonalnie firmowymi (nazwa, adres siedziby, numer NIP).

3.2. Usługobiorca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w sklepie.

3.3. Dane osobowe Usługobiorcy przekazane w procesie rejestracji będą przetwarzane, gromadzone, przechowywane, opracowywane, udostępniane i usuwane przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówienia i wykonania umowy kupna-sprzedaży w Sklepie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

3.4. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Usługobiorców. Przetwarzanie danych osobowych następuje w siedzibie Sprzedawcy.

3.5. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, chociaż niezbędne dla korzystania z usług EDUSTORE.EU.

3.6. Usługobiorca ma prawo do, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail bok@edustore.eu:
3.6.1. wglądu do jego danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz usunięcia;
3.6.2. poznania adresu siedziby i pełnej nazwy administratora danych (Think Global sp z o.o.);
3.6.3. uzyskania informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którym jego dane są udostępniane.

3.7. Sprzedawca wykorzystuje cookies – plik tekstowy, dzięki któremu Usługobiorca zostanie rozpoznany w systemie i może otrzymać spersonalizowane treści na stronie. Pliki cookies są domyślnie akceptowane przez wszystkie przeglądarki internetowe.

3.8. Sprzedawca nie przechowuje danych Usługobiorców dotyczących ich rachunków bankowych i kart kredytowych. Realizacja płatności za produkt/y w sklepie odbywa się poprzez firmę zewnętrzną PayU.

4. Ochrona prawa autorskiego

4.1. Produkty znajdujące się w ofercie sklepu stanowią utwory w myśl ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) i podlegają ochronie przewidzianej w przepisach ustawy.

4.2. Wszelkie prawa do produktów są zastrzeżone chyba, że właściciel praw autorskich udzieli wyraźnej licencji. Autorskie prawa majątkowe do produktów przysługują Sprzedawcy, zaś autorskie prawa osobiste – ich autorom.

4.3. Z zakupionych produktów Usługobiorca może korzystać wyłącznie dla własnych potrzeb, zachować w pamięci komputera, a także sporządzić jedną kopię zapasową produktu, jeśli jest to niezbędne do korzystania z produktu, przy czym kopia ta nie może być używana równocześnie z produktem.

4.4. Zakupione i pobrane produkty przeznaczone są wyłącznie do własnego użytku osobistego w granicach udzielonej licencji i zgodnie z przepisami prawa autorskiego (dozwolony użytek osobisty), z zastrzeżeniem, że w przypadku programów komputerowych dozwolony użytek osobisty został ograniczony przepisami prawa (art. 77 prawa autorskiego). Z wyjątkiem sytuacji prawnie lub umownie dopuszczonych, Usługobiorcy w szczególności nie wolno:
4.4.1. Zwielokrotniać produktów lub dokonywać ich rozpowszechniania (zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej).
4.4.2. Udostępniać produkty jakimkolwiek innym osobom; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
4.4.3. Najmować i użyczać produkty; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
4.4.4. Ingerować w treść i zawartość produktów.
4.4.5. Usuwać ewentualne standardowe zabezpieczenia i oznaczenia w produktach.

4.5. Sprzedawca przyzwala Usługobiorcy na wykorzystanie e-booków, programów edukacyjnych i scenariuszy lekcji w procesie edukacyjnym (wyświetlanie i prezentacja materiału dla celów edukacyjnych uczniom i studentom), jeśli jest nauczycielem publicznej/niepublicznej szkoły (innej placówki oświatowej) i/lub uczelni, bądź osobą prowadzącą zajęcia edukacyjne (szkolenia) z osobami dorosłymi.

4.6. Produkty bezpłatne dystrybuowane przez sklep podlegają ochronie prawa autorskiego, zgodnie z zakresem ochrony określonym w tych produktach. Sprzedawca udziela zgody na korzystanie z nich w procesie edukacyjnym w zakresie jak opisano w pkt 4.5.

4.7. Kopia pobranego produktu lub produktu bezpłatnego nie może być przedmiotem płatnej lub nieodpłatnej odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej bez uzyskania odpowiedniej licencji udzielonej przez Think Global sp. z o.o. na piśmie.

4.8. W przypadku naruszenia praw autorskich przez Usługobiorcę Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wystąpienia na drogę prawną w celu dochodzenia odszkodowania na zasadach przewidzianych w ustawie, o której mowa w pkt 4.1.

5. Zaproszenie do składania ofert

5.1. Treści zawarte na stronie Sklepu, w tym w szczególności prezentacje i opisy produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Usługobiorcę.

5.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany produktów oraz ich cen znajdujących się na stronie Sklepu oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkich rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Zmiany te nie będą miały wpływu na już złożone zamówienia lub zawarte umowy.

6. Złożenie zamówienia

6.1. Usługobiorca może zamówić produkty oferowane w EDUSTORE.EU przez dwadzieścia cztery godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://edustore.eu. Ewentualna niedostępność serwisu może być spowodowana pracami technicznymi, o czym użytkownicy zostaną poinformowani poprzez komunikaty znajdujące się na stronie internetowej Sklepu.

6.2. Aby złożyć zamówienie, Usługobiorca powinien:
6.2.1. zarejestrować się i zalogować w sklepie;
6.2.2. wybrać produkt za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA”;
6.2.3. wejść do Koszyka i wybrać polecenie “REALIZUJ ZAMÓWIENIE”, a następnie zaakceptować niniejszy regulamin;
6.2.4. zatwierdzić zamówienie;
6.2.5. oczekiwać wiadomości w skrzynce e-mail zawierającej elektroniczny plik/i produktu do pobrania lub informację o dostępie do pliku/ów produktów.

6.3. Złożenie zamówienia przez Usługobiorcę oznacza złożenie przez niego Sprzedawcy oferty kupna, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, produktu w tym zamówieniu wskazanego.

6.4. Usługobiorca przed dokonaniem zakupu powinien dokładnie zapoznać się z opisem i informacjami o produkcie, widocznymi po kliknięciu na jego nazwę, w szczególności z formatem pliku, autorem, tematyką, liczbą stron oraz przeznaczeniem.

6.5. Każdy produkt w sklepie EDUSTORE.EU zawiera oznaczenie formatu pliku elektronicznego. Przed dokonaniem zakupu Usługobiorca powinien sprawdzić, czy wybrany produkt może być otworzony na urządzeniu Usługobiorcy, gdyż właściwości techniczne poszczególnych urządzeń mogą uniemożliwiać korzystanie z określonych formatów. Sprzedawca nie gwarantuje, że zakupiony w sklepie e-book otworzy się na każdym urządzeniu elektronicznym posiadającym funkcję obsługi książek elektronicznych, lecz tylko na tym urządzeniu, w którego specyfikacji technicznej określono, że obsługuje format plików taki sam, jak w przypadku zakupionego produktu.

7. Cofnięcie i zmiany w składanym zamówieniu

7.1. Usługobiorca może wprowadzać zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie do momentu jego zatwierdzenia, o którym mowa w pkt. 6.2.4.

8. Metoda płatności i dostawa przez internet

8.1. Płatności w sklepie realizowane są z wykorzystaniem formy przelewu bankowego lub systemu płatniczego firmy PayU. Usługobiorca jest obowiązany zapoznać się z regulaminem płatności dostępnym na stronie http://www.payu.pl/pliki-do-pobrania/regulaminy-i-materialy-informacyjne.

8.2. W przypadku wyboru w formularzu przelewu opcji transferu bankowego zalecane jest, aby Usługobiorca, w celu przyspieszenia księgowania płatności, podał numer zamówienia, jaki wygenerowany został przez system transakcyjny EDUSTORE.EU.

8.3. W przypadku wyboru płatności z wykorzystaniem systemu płatniczego PayU, datą zapłaty jest data otrzymania przez Sprzedawcę informacji o zaksięgowaniu wpłaty przez PayU.

8.4. Wszelkie koszty zapłaty w formie przelewu bankowego w banku Usługobiorcy (w szczególności opłata za dokonanie przelewu, prowizja za dokonanie zapłaty w walucie obcej lub opłata za przelew transgraniczny) obciążają Usługobiorcę.

8.5. Informacja potwierdzająca złożone zamówienie przesyłana jest przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę w trakcie rejestracji. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie określonym w pkt 9.1. Regulaminu.

9. Warunki realizacji zamówienia i dostawa

9.1. Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment akceptacji oferty Usługobiorcy przez Sprzedawcę, co potwierdza wiadomość e-mail wysłana do Usługobiorcy z informacją o produkcie (produktach) gotowych do pobrania. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania tej wiadomości na skrzynkę poczty elektronicznej podaną w formularzu podczas rejestracji (punkt 3.1.).

9.2. Dostarczenie produktów odbywa się poprzez internet i jest bezpłatne.

9.3. EDUSTORE.EU niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w trakcie rejestracji, informację o sposobie pobrania produktu/ów.

9.4. Usługobiorca obowiązany jest niezwłocznie dokonać pobrania pliku z zakupionym produktem. W przypadku problemów z pobraniem produktu Usługobiorca powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail opisanym w pkt. 16.1 poniżej.

9.5. W przypadku zamówienia obejmującego wyłącznie produkty bezpłatne, dostarczenie produktów odbywa się przez wysłanie e-maila z linkami do plików do pobrania niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Usługobiorcę.

9.6. W przypadku nieotrzymania e-maila, o którym mowa w pkt 9.3 i 9.5., zalecane jest w pierwszej kolejności sprawdzenie przez Usługobiorcę w swojej skrzynce e-mail folderu „spam”, w celu ustalenia, czy nie znajduje się w nim wiadomość od EDUSTORE.EU. Jeśli taki e-mail nie znajduje się w folderze „spam”, Usługobiorca powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail opisanym w pkt. 16.1 poniżej, podać swój e-mail podany w formularzu zamówienia oraz (jeśli dotyczy) przedstawić dokument potwierdzający transakcję zakupu. Sprzedawca jest zobowiązany pomóc Usługobiorcy w wyjaśnieniu problemu i udzielać mu wskazówek na każdym etapie wyjaśniania zaistniałej sytuacji, aż do jej rozwiązania.

9.7. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, EDUSTORE.EU niezwłocznie poinformuje Usługobiorcę o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany w trakcie rejestracji. W przypadku opłacenia przez Usługobiorcę zamówienia, którego świadczenia Sprzedawca nie może spełnić z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, Sprzedawca niezwłocznie dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego wpłata nastąpiła.

10. Ceny

10.1. Wszystkie ceny produktów podane na stronach sklepu są podane w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług – VAT w wysokości 23%.

10.2. Ceną wiążącą jest cena, która widoczna była przy produkcie w chwili rozpoczęcia składania zamówienia przez Usługobiorcę.

11. Faktury VAT

11.1. Na zakupione przez Usługobiorcę produkty i na jego życzenie Sprzedawca wystawia faktury VAT (w oparciu o dane wpisane przez Usługobiorcę w systemie składania zamówień), zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

11.2. Sprzedawca wystawia faktury elektroniczne w formacie PDF, zaś Usługobiorca zgadza się na wystawienie faktury VAT w takiej formie, co potwierdza w procesie składania zamówienia w sklepie.

11.3. Sprzedawca nie wystawia faktur VAT z tytułu pobrania produktów bezpłatnych.

12. Odstąpienie od umowy

12.1. Usługobiorca będący jednocześnie konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

12.2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
12.2.1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 12.1 powyżej;
12.2.2. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
12.2.3. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

13. Reklamacje

13.1. Reklamacje dotyczące korzystania z EDUSTORE.EU i produktów w nim zakupionych bądź pobranych należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: bok@edustore.eu lub pisemnie na adres Sprzedawcy podany w pkt. 1.2. Regulaminu.

13.2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się Usługobiorcy przesłanie dowodu potwierdzającego zakup danego produktu w EDUSTORE.EU.

13.3. Sprzedawca zobowiązuje się usunąć wady produktu lub wymienić produkt na nowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Sprzedawcy. Postanowienie to nie narusza ustawowego prawa konsumentów do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w związku z niezgodnością towaru z umową.

13.4. Zwrot kosztów w wyniku reklamacji przez Sprzedawcę, będzie dokonywany niezwłocznie, w terminie najpóźniej do 14 dni roboczych od momentu poinformowania o rozstrzygnięciu reklamacji na korzyść Usługobiorcy.

13.5. Reklamacji nie podlega format zakupionego produktu oraz brak możliwości otworzenia pliku na urządzeniu, które zgodnie z posiadaną przez Usługobiorcę specyfikacją techniczną nie obsługuje lub obsługuje nieprawidłowo zakupiony w EDUSTORE.EU formatu pliku.

14. Przerwa w realizacji świadczeń

14.1. W sytuacji aktualizowania oprogramowania (w tym także wprowadzania nowych funkcjonalności) oraz prac konserwacyjnych Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia działania Sklepu lub niektórych jego funkcji, podając z wyprzedzeniem informację o planowanym terminie czasowego ograniczenia dostępu do Sklepu. Zamówienia złożone tuż przed przerwą lub w jej trakcie będą realizowane niezwłocznie po zakończeniu procesu aktualizacji lub prac konserwacyjnych, chyba że prace te nie będą miały wpływu na ich realizację.

15. Wymagania techniczne

15.1. Do korzystania z produktów oraz produktów bezpłatnych Sklepu wymagane są:
15.1.1. dostęp do internetu;
15.1.2. przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookies – np. Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer 7 lub wyższy;
15.1.3. włączona obsługa cookies oraz JavaScript;
15.1.4. czynne i poprawnie skonfigurowane (umożliwiające wysyłanie i otrzymywanie wiadomości) konto poczty elektronicznej;
15.1.5. w przypadku dokonania zakupu lub pobrania programów edukacyjnych, gdy są one udostępniane w formie pliku komputerowego – posiadanie komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows XP z Service Pack 3, Windows Vista, Windows 7; Windows 8 lub nowszy / Mac OS X 10.5 lub nowszy; wraz z programami obsługującymi i wyświetlającymi pliki SWF (Adobe Flash Player 9.0 lub wyższy bądź podobne).

16. Komunikacja i informacje handlowe

16.1. Wszystkie pytania lub zgłoszenia problemów powinny być przesyłane pocztą elektroniczną do Działu Obsługi Klienta pod adresem: bok@edustore.eu lub pocztą zwykłą na adres pocztowy Sprzedawcy wskazany w pkt. 1.2 Regulaminu.

16.2. Usługobiorca, korzystając ze Sklepu, może wyrazić uprzednią zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy, w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), informacji handlowej (w szczególności informacji o promocjach, wydarzeniach, nowych eBookach, nowych funkcjonalnościach Sklepu lub innych towarach lub usługach oferowanych przez Sprzedawcę lub podmioty z nim współpracujące, innych portalach/serwisach internetowych prowadzonych przez Sprzedawcę lub podmioty z nimi współpracujące), na podany przez Usługobiorcę przy składaniu zamówienia adres e-mail oraz przez indywidualne komunikaty kierowane poprzez Sklep do nieokreślonej liczby Usługobiorców. Zgoda uprzednia może być odwołana w każdym czasie przez wiadomość e-mail wysłaną do Sprzedawcy, przez kliknięcie na link znajdujący się w e-mailu od Sprzedawcy pod taką informacją handlową lub wysłanie odpowiedniego pisma na adres Sprzedawcy wskazany w pkt. 1.2. Regulaminu.

17. Postanowienia końcowe

17.1. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie wszystkim Usługobiorcom na stronie internetowej: http://edustore.eu/content/3-regulamin w taki sposób, aby Usługobiorca przed zawarciem umowy mógł pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać treść Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.

17.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
17.2.1. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
17.2.2. Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy Sprzedaży.
17.2.3. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

17.3. W sytuacji, gdy Usługobiorca nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych lub zamknięcie jego konta. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznego spełnienia prośby Usługobiorcy, chyba że zamknięcie konta stoi w sprzeczności z przepisami obowiązującego prawa.

17.4. Prawem właściwym dla umowy kupna-sprzedaży jest prawo polskie. Wybór taki nie powoduje pozbawienia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, jakie byłoby właściwe w braku wyboru prawa polskiego.

17.5. Do wszelkich sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z umów kupna-sprzedaży, jak i w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia, unieważnienia lub uznania za niebyłe tychże umów, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Sprzedawcy, chyba że Usługobiorca jest konsumentem – wówczas ewentualne spory zostają poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

17.6. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Usługobiorca jest osobą fizyczną, która nabywa produkty w EDUSTORE.EU w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego), w szczególności art. 384-3854 Kodeksu cywilnego.

17.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy: kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

17.8. Regulamin wchodzi w życie od dnia 11.02.2013 r. (v. 1.0.)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO